Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară

Miercuri, 30 martie 2022, consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 24 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței. Au fost prezenți un număr de 33 de consilieri județeni.

Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară
Sursa foto:cjc.ro
Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară
Consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară

 Printre cele mai importante proiecte de hotărâre a fost cel care a vizat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța. Pentru anul curent, bugetul total estimat al regiei se ridică la suma de 94.805.950 de lei, iar pentru investiții au fost alocați 37.943.490 lei. Totodată, astăzi a fost aprobată și lista de investiții unde se regăsesc, pe lângă lucrările destinate drumurilor județene și achiziționarea de utilaje și echipamente cu o valoare alocată de 11.788.250 lei.  De asemenea, a fost adoptat și proiectul de hotărâre care vizează aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicați în anul 2022 de către regie. Acestea urmează a fi modificate prin majorare față de anul precedent, cu coeficienți ce variază în funcție de natura lucrărilor.

Tot astăzi, a fost dezbătut și proiectul de aprobare a contului anual de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, aferent anului 2021. Astfel, pentru anul precedent, a fost aprobat un buget de 513.908.948 lei, iar încasările au fost de 382.570.875 lei, din care cheltuielile aferente anului 2021 s-au ridicat la valoarea de 356.502.206 lei, rezultând un excedent de 26.068.669 lei.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a fost cel cu privire la efectuarea demersurilor necesare transmiterii unui imobil din domeniul public al UAT Ovidiu, în domeniul public al judeţului Constanţa, în vederea punerii la dispoziţia proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa”. Acest demers vine în sprijinul implementării acestui proiect de interes judeţean şi s-a impus ca urmare a necesităţii realizării drumului de acces la Staţia de sortare, tratare mecano-biologică din localitatea Ovidiu. Proiectul a întrunit un număr de 33 voturi pentru.

De asemenea și proiectul privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Baneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al U.A.T. Comuna Băneasa în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța a fost dezbătut și aprobat. Preluarea în proprietate publică a Județului Constanța a imobilului sus-menționat se face în scopul înființării unui Centru de acordare a serviciilor necesare prevenirii și tratării dependențelor (dezintoxicare), în județul Constanța neexistând o astfel de instituție dedicată acestor obiective. Totodată, se urmărește și redarea funcționalității Centrului de Sănătate Multifuncțional Băneasa cu specialitățile incluse, aflat în structura Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Tot astăzi, consilierii judeţeni au dezbătut şi aprobat proiectul privind închirierea unui imobil necesar funcţionării şi desfăşurării activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Constanţa, precum şi aprobarea documentaţiei privind procedura de atribuire a contractului de închieriere a imobilului. În urma unei expertize tehnice realizate în luna decembrie a anului trecut, s-a constatat că imobilul în care îşi desfăşoară în prezent activitatea această instituţie, nu corespunde necesităţilor şi cerinţelor tehnice necesare. Ca urmare a acestei expertize, s-a luat decizia închirierii unui spaţiu adecvat cerinţelor, fiind necesară aprobarea prin hotărâre de consiliu a documentaţiei aferente. Acest proiect de hotărâre a întrunit un număr de 32 voturi pentru.

Proiectul privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Astfel, în subordinea CJC funcționează trei Centre Școlare pentru Educație Incluzivă: „Albatros”, „Delfinul” și „Maria Montessori”. Două dintre cele trei centre școlare au solicitat suplimentarea numărului de burse de ajutor social. Majorarea acestui tip de burse este determinată de revizuirea cererilor de acordare formulate de către părinții/tutorii legali instituiții/reprezentanți legali ai elevilor minori, ca urmare a modificărilor legislative intervenite începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022. Numărul total al burselor școlare este de 554, defalcate astfel: 536 burse sociale, 4 burse de merit, 14 burse de studiu. De asemenea, în urma adoptării proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Maria Montessori” Constanţa, consilierul județean Stelică Caprinciu, a fost numit cu un număr de 22 de voturi pentru.

Un alt punct dezbătut a fost cel privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial în suprafață utilă de 39,60 mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța - intrare vizitatori. În vederea închirierii este necesar ca autoritatea județeană să emită o hotărâre care va cuprinde următoarele elemente: datele de identificare și valoare de inventar ale bunului care face obiectul închirierii, durata închirierii și prețul minim al închirierii. Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiului comercial este de 8,15 euro/mp util/lună, potrivit Raportului de Evaluare a Proprietății Imobiliare nr. 947/21.12.2020, întocmit de evaluatorul S.C. Primoval S.R.L., chiria urmând a fi achitată în lei, la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii, autoritatea județeană întocmind o documentație de atribuire cu respectarea prevederilor legale.